Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863.416
ttgdqp@hpu2.edu.vn

Mấy vấn đề đặt ra đối với công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên hiện nay

"Yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là trước những tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đến quốc phòng, an ninh, đặt ra cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói chung, cho học sinh, sinh viên nói riêng những vấn đề cấp thiết, cần được quan tâm, giải quyết".
"Mấy vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên hiện nay" - Bài viết của Đại tá.TS Phan Xuân Dũng Phó Giám đốc Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2, đăng trên Tạp chí Quốc phòng Toàn dân. Chi tiết xem Tại đây: 
http://tapchiqptd.vn/vi/nghien-cuu-trao-doi/may-van-de-dat-ra-doi-voi-cong-tac-giao-duc-quoc-phong-va-an-ninh-cho-hoc-sinh-sinh-vien-hien-nay/13604.html 

Tác giả bài viết: Đại tá.TS Phan Xuân Dũng

Nguồn tin: HCTCTags:


Bài viết khác